• ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۱۲:۰۰:۵۸
  • در دانستنی های معماری
  • توسط argan2
  • بازدید: 1040
  • اخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۰۹:۵۶:۴۱
  • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﻤﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری 
 
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرﻫﺎی  
 
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری 


ﺣﺪود ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول - ﻗﺴﻤﺖ اول- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اول

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪﻓﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط درﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه پروژه

-بازدید ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪوده، ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، وﺳﻌﺖ، ﺷﯿﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ، ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﻬﻮد، آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط.

جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه از ﻗﺒﯿﻞ راﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮ ﻫﺎی آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻓﺎﺿﻼب در وﺿﻌﯿﺖ د و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻃﺮﺣﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪه ﻫﺎی ﯾﺎد .

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، زﻟﺰﻟﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺴﻠﻬﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک، آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی زﻣﯿﻦ، دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻻزم


ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﮔﺮدد، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻزم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ.-مطالعه وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک در زمینه های زﯾﺮ :

-وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪ های مربوز به آن


- ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن


- وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﯿﺰان دﻣﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن

- جهت قبله

- ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮ استخوان ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ.


ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات

 

- ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺤﻞ

- ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮی آﯾﻨﺪه زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد

- ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه، و ﺗﺪوﯾﻦ اﺛﺮات مقررات در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه.

- ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.- ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ

- ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه

- ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ.

- ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ در مورد ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز.

- ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه.

-جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺮوژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن.


ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﻬﺎ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی.

- بررسی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی مورد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ.


-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻟﺒﺪی

 

- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رﯾﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 2-4.

- اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوژه . در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺪﻣﺎت، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻻزم زﯾﺮﺑﻨﺎ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻠﯽ، ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ.

- ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺎﮔﺮام و رواﺑﻂ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ارتباطات اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ.

- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ گرینه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت).


ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش

- ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی پروژه و درﺻﻮرت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮدن، ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ، راﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.

-تهیه ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ، اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼن جانمایی.

-ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ(ﻣﻌﺮف ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری )

-ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه، اراﺋﻪ ﺑﺮآورد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻞ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ.

- ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﮑﺴﻬﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.


-ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻗﺴﻤﺖ دوم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ.


-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ اول در ﻗﻄﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ وی.


ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

– ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﺴﻤﺖ دوم(ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ)

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﮔﺰارش ﻣﺼﻮب ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی از وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺐ، ﻣﺴﯿﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز.

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ، ﺣﺪود و ﻣﻘﯿﺎس نقشهﻫﺎ و ﻋﮑﺴﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ.

-جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ اول.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد روش ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای راه ﺣﻞ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎوی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ (ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ) زﻣﺎن اﺟﺮا، راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


- ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری

مطالعه جامع تری از نیازها و توسعه پروژه با پیش بینی های لازم در طراحی، با توجه به اثرات هزینه بری آنها، در صورت وجود توسعه در مطالعاتت قسمت اول.

- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻮﻃﻪ و خیابان ﺑﻨﺪی ﭘﺮوژه و ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد، شبکه ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و پناهگاه ها، راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺟﻤﻊ آوری و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻫﮑﺸﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ.

- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ارتباط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار، ﻧﻮرﮔﯿﺮی، ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﺒﻘﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ، اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺿﻄﺮاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﯿﺮه.


- ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎریﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺑﺨﺶ های ﺳﺎزه ، سیویل وﺗﺎﺳﯿﺴﺎت .


ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه

 

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﮔﺬارﯾﻬﺎ و ﻏﯿﺮه .

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ مصالح.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزه، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺣﺪود اﺑﻌﺎد ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ، ﺿﺨﺎﻣﺖ دیوارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ، دﻫﺎﻧﻪ و اﺑﻌﺎد ﺗﯿﺮﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺿﺨﺎﻣﺖ داﻟﻬﺎ، ﻣﺤﻞ درزﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎط و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﯽ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص طراحی

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ سیستمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺑﺮآورد ﮐﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﯾﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ.

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﺎﻣﻞ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب، آوری و دﻓﻊ آب ﺑﺎران، ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، آﺑﯿﺎری، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﺎص ﻣﻮردﻧﯿﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﭘﺮوژه، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ.

- ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ.

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت برق رﺳﺎﻧﯽ، روﺷﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎطی شامل:

ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻧﻮع ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﻧﺤﻮه برق رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻀﺎ، ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻋﺎدی و اﺿﻄﺮاری ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ.

-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺧﺒﺮی، از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻔﻦ، اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﺻﻮﺗﯽ و ﻏﯿﺮه .

-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ، ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ و اﺗﺼﺎل .

- تهیه ﻃﺮح ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﻬﯿﺰات و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﺮاه با ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ:

- ﭘﻼن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ و راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده


- ﭘﺮوﻓﯿﻞ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﭗ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ست


- ﭘﻼن ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮوژه ﮐﻪ آراﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ


- پلان بام کلیه ساختمانها


- نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی


- مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای مورد نیاز


-نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمتهای حائز اهمیت.ﭘﻼن ﮐﻠﯽ ﺳﯿﻮﯾﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ خیابان ﺑﻨﺪی، ﺷﺒﮑﻪ آوری و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻫﮑﺸﯽ و ﻏﯿﺮه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻻزم.

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزه، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮرﺑﻨﺪی، ﭘﻼن ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻘﺎت، ﺣﺪود اﺑﻌﺎد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺗﯿﺮﻫﺎ، ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .


ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و اﺻﻠﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی لوله کشی برای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ساﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎریو ﺳﺎزه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﺳﺎزی، ﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ


ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻞ ﭘﺮوژه.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﮑﺴﻬﺎ، نقشه ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم .

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زمانبندی ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ.

ﻣﺪارک و ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، در ﻗﻄﻌﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻣﺼﻮب ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ . ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارک و ﮔﺰارش ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﮔﺰارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯿﻬﺎی ﻻزم ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﯽ ﺳﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺮداری و ّﺑ ﻫﺎ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎور و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ اجرایی

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح در ﺻﻮرت پیش ﺑﯿﻨﯽ در ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و نقشه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ، اﺟﺰای ﻃﺮح، ﻫﯿﭻ ﮐﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎوی ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﻮرﺑﻨﺪﯾﻬﺎ، اﻧﺪازه و ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻻزم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺑﻌﺎد، ﻣﺤﻞ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه، ﺷﻔﺘﻬﺎ، ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﺳﻘﻔﻬﺎ و ﮐﻔﻬﺎی ﮐﺎذب و ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای ﺳﺎزه ای و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد.

ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، سازه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ﺟﺪوﻟﻬﺎی نازک ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎزک ﮐﺎری.

ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﺮازﺑﻨﺪی شبکه ﮔﺬرﻫﺎی ﺳﻮاره رو، دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﮔﺬرﻫﺎی ﺳﻮاره رو و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺑﻨﯿﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ.

ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻣﯿﻠﮕﺮد و اﻧﻮاع ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎزه، ﺣﺎوی ﺷﮑﻞ، ﺗﻌﺪاد، اﻧﺪازه و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم.

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻻزم،، از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻠﻮدﯾﺎﮔﺮام، ﺟﺪول ﻟﻮازم ﮐﻨﺘﺮل، راﯾﺰردﯾﺎﮔﺮام و ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه.ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺸﻪ که ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در نقشه ﻫﺎ ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.


ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﺮه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺑﻨﯿﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮطﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای ﮐﺎر

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﻠﯽ اﺟﺮای ﮐﺎر، ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺪارک ﻣﺼﺎﻟﺢ و آﻻت.


ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه

اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺮح ﭘﺮوژه، ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﻮح زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ، روش اﺟﺮا، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ باشد.

اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارشهای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻟﺰﻟﻪ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن(ﻧﺴﺨﻪ ﯾﮏ)

دﻓﺘﺮﭼﻪ رﯾﺰ ﻣﺘﺮه ﻣﻘﺎدﯾﺮ(یک نسخه)

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ(به شرح بند 2)

5-6 ﻓﺮم ﭘﯿﻤﺎن، ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،ضمانت ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ، ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮب(ﻧﺴﺨﻪ ﯾﮏ)

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

Leave a reply

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.