› کاشی

کاشی های طرح دار


طرح کاشی برای آشپزخانه های طرح قدیم


هنر کاشی کاری ایران - بخش اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸
 • در معماری اسلامی
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای…

هنر کاشی کاری ایران - بخش دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۸:۵۱:۵۷
 • در معماری اسلامی
 • توسط argan2
 • ارگان معماری مینویسد:كاشيها به صورت رنگارنگ و نقاشيها و صور مشبك و برجسته و يا يك طرح يا در كل به صورت تابلو و نوشته…

هنر کاشی کاری ایران - بخش سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۹:۰۳:۲۷
 • در معماری اسلامی
 • توسط argan2
 • ارگان معماری مینویسد: براي ساخت كاشي های نواری از كاشيهاي سفيدی كه از كوره پخت سوم خارج شده استفاده مي كنند و بدين…

هنر کاشی کاری ایران - بخش چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۹:۰۳:۲۷
 • در معماری اسلامی
 • توسط admin
 • ارگان معماری مینویسد: كاشي معرق از كاشي جسمي چهارگوش 15 × 15 سانتي متري ميشود. ابتدا ميبايست طرح تهيه شود. ممكن است…

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک یاس سرام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۲۱:۱۷:۴۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کاشی و سرامیک یاس سرام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک پارلا سرام میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۶:۳۳
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی پارلا سرام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک ناز سرام میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۶:۳۳
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی ناز سرام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک مجتمع کاشی میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۶:۳۳
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی مجتمع میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک احسان آریا میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۲۰:۵۳:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی احسان آریا میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک عمارت میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۱:۴۱:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی عمارت میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک امین میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۰:۵۳:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی امین میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک مریم میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۱:۴۱:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی مریم میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک رباط میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۲۰:۵۳:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی رباط میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک کیمیا سرام میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۲۱:۲۰:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی کیمیا سرام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک گلچین میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۲۱:۵۳:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی گلچین میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک کیهان میبد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۲۲:۴۵:۲۹
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی کیهان میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک صدرا سرام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی صدرا میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک مهسا سرام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی مهسا میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک خیام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی خیام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک کوروش

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی کوروش میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک باستان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی باستان میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک ارچین

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی ارچین میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک ستاره

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی ستاره میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک نارین

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی نارین میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک نگین

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی نگین میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک ماهان سرام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی ماهان سرام میبد

معرفی کارخانه کاشی و سرامیک پارسیان سرام

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۷:۱۵:۴۰
 • در کاشی و سرامیک
 • توسط argan2
 • کارخانه کاشی پارسیان سرام میبد