ارگانیک

خانه آبشار

به گزارش ارگان معماری: فرانک لوید رایت همه چیز را در ذهن خود طراحی می کرد و از ترسیمات؛ تنها برای ثبت تصوراتش استفاده می نمود.

معماری ارگانیک - بخش 2

واژه معماری ارگانیک که در قرن بیستم میلادی از سوی فرانک لوید رایت یکی از پیشگامان معماری نوین ابداع شد، در حقیقت بر ایجاد هماهنگی بین عادت‌های…

معماری ارگانیک - بخش 1

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.—رمانتیکها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند.ولی رمانتیکها به آن بخش از…