ایده های جدید

لی سیلندر سونور

به گزارش ارگان معماری:ترکیب معماری و صوت؛ منجر به ایجاد و خلق فضاهایی قابل انعطاف و سرزمین های نامرئی بدون مرزهای فیزیکی محدود می شوند. البته…
ادامه خبر ›0 در ایده های جدید توسط ارگان معماری

هتل در دل زندان

تا کنون در یک اقامتگاه تفریحی لوکس که زمانی یک اردوگاه کار اجباری بوده است حضور داشته اید؟زمانی که دولت با طرح تبدیل این مکان تاریخی در مونتنگرو…
ادامه خبر ›0 در ایده های جدید توسط ارگان معماری

بار هوم هاوس

به گزارش ارگان معماری: زاها حدید معمار صاحب نامی است که ملیتی عراقی- بریتانیایی داشته و از تاثیرگذارترین معماران معاصر در شکل گیری جریان های…
ادامه خبر ›0 در ایده های جدید توسط ارگان معماری