متن شعر

شعر محرم

شعر محرم، اثر زنده یاد استاد تقی آصفی (حمید) که در کتاب شعر "مَح شِفی تولِهی" به چاپ رسیده است. تاریخ سرودن این شعر، دیماه ۱۳۴٨ می باشد:
ادامه خبر ›0 در متن شعر توسط ارگان معماری