معماری های دیدنی

شهر الماس

دره 25 کیلومتری Reis که در آن شهر نشسته است حدود 15 میلیون سال پیش پس از برخورد سیارک با این منطقه باویرا شکل گرفت . علاوه بر خروج از دهانه که در…
ادامه خبر ›0 در معماری های دیدنی توسط ارگان معماری