دیگر سبک های معماری

معماری مصر

به گزارش ارگان معماری:با بررسی معماری مصر، روند پیشرفت و حرکت یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ بشر به نمایش خواهد گذاشته شد. گروه معماری ارگان…
ادامه خبر ›0 در دیگر سبک های معماری توسط ارگان معماری

مدرن متعالی

به گزارش پایگاه جامع اَرگان معماری:در این دوران معماران مدرن به دو دسته تقسیم شدند عده ای مانند میس وندروهه و لوکوربوزیه سعس در قطع کردن وابستگی…
ادامه خبر ›0 در دیگر سبک های معماری توسط ارگان معماری