اطلاعات معماری

هویت در معماری

اَرگان معماری مینویسد: هویت را می توان تجلی فرهنگ در محیط دانست زیرا مکانها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز مجموعه ای از باورها و اندیشه…
ادامه خبر ›0 در اطلاعات معماری توسط ارگان معماری