فولدینگ

فولدینگ - بخش2

فولدینگ ،عمود گرایی ، طبقه بندي و سلسله مراتب را مردود می داند. و به جاي آن افقی گرایی را مطرح میکند. از نظر فولدینگ همه چیز همسطح است .
ادامه خبر ›0 در فولدینگ توسط ارگان معماری

فولدینگ - بخش 1

معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود . فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز مطرح شد .…
ادامه خبر ›0 در فولدینگ توسط ارگان معماری