مجتمع تجاری

دفتر مرکزی CMT

به گزارش ارگان معماری:کار طراحی دفتر مرکزی CMT در سال 2008 و توسط دفتر معماری Battle & Roig شروع شد، و از سال 2010 این پروژه وارد مرحله ی اجرایی خود گردید.
ادامه خبر ›0 در مجتمع تجاری توسط ارگان معماری