معماری سایر کشورها

ایستگاه NS

این مجموعه شامل دفاتر اداری به ظاهر معمولی و راهروهای بیش از اندازه طویل است. ایده اصلی فضاهای داخلی این ساختمان؛ تعریف یک سری دیواره های عمودی…
ادامه خبر ›0 در معماری سایر کشورها توسط ارگان معماری